در زیر می توانید کار تیمی را در پشت ببینید

ویدئوی ما را ببینید تا نحوه جمع آوری ، تمیز کردن و تحویل درست درب منزل را مشاهده کنید

Image

با تیم طراحی آشنا شوید

ماری جنسن
ماری جنسنDesign Lead
روابل جنسن
روابل جنسنDesign Lead
والسی روزارا
والسی روزاراDesign Lead
جیاسیل جولیس
جیاسیل جولیسDesign Lead

با تیم توسعه آشنا شوید

ماری جنسن
ماری جنسنDesign Lead
روابل جنسن
روابل جنسنDesign Lead
والسی روزارا
والسی روزاراDesign Lead
جیاسیل جولیس
جیاسیل جولیسDesign Lead
Image

به تیم ما بپیوند

ویدئوی ما را تماشا کنید تا ببینید چگونه ما جمع آوری ، تمیز کردن و تحویل دادن به درب منزل شما را صرفه جویی می کنیم